Քիմիա

03/05/2022
  1. Առավելագույնը քանի՞ էլեկտրոնի կարող է <<տեղ տրամադրվել >> ատոմի չորրորդ էներգիական մակարդակը:
  2. x 42 = 32
  3. Հետևյալ մեծություններից որի՞ հետ է համընկնում հիմնական վիճակում գտնվող քիմիական տարրի ատոմի էներգիական մակարդակների թիվը. ա) կարգաթվին բ)խմբի համարին գ)պարբերության համարին դ)հարաբերական ատոմային զանգվածին:
  4. Հաստատե’ք կամ ժխտե’ք պարբերական համակարգի 31 զանգվածային թվով 15-րդ տարրի վերաբերյալ հետևյալ պնդումները:
  • քիմիական նշանն է
  • ատոմի միջուկի լիցքն է
  • միջուկում նեյտրոնների թիվն է
  • միջուկում պրոտոնների թիվն է
  • արտաքին էներգիական մակարդակում էլեկտրոնների թիվն է
  • օժտված է մետաղական հատկություններով:

4.Հետևյալ պնդումներից ո՞րն է ճիշտ. 1.ատոմի էլեկտրոնային թաղանթն առաջացնում են ատոմում առկա բոլոր էլեկտրոնները : 2. միջուկում առավել մոտ գտնվող էլեկտրոնային շերտն անվանվում է արտաքին ա)երկու պնդումներն էլ ճիշտ են բ)երկու պնդումներն էլ սխալ են գ)ճիշտ է միայն առաջինը դ)ճիշտ է միայն երկրորդը