Բնագիտություն

1.Կենդանի օրգանիզմները բաժանվում են երկու խմբի կորիզավորների և նախակորիզավորներ:
2.Մարդու օրգանիզմը կազմված է մոտավորապես 200 տեսակի բջիջներից:

3.Կորիզավոր բջիջը կազմված է ցիտոպլազմայից, բջջաթաղանթից և կորզից:

4.Բջջի ամենախոշոր բաղադրամասը կորիզն է:

5. բջջապատը կատարում է պաշտպանական դեր։

6.  Բուսական բջիջներին բնորոշ են հատուկ օրգա­նոիդներ պլաստիդներ:

7.Բջջին բնորոշ է  կիսվելու ունակությունը։ Այդ կերպ բջիջը բազմանում է։ Այս երեւույթը բոլոր կենդանի օր­գանիզմերի  վերարտադրման հիմքն է:

8. Համարյա բոլոր բուսական բջիջներում լավ երեւում են բջջահյութով լցված խոռոչներ՝  վակուոլ :

9. Միաբջիջ օրգանիզմները կազմված են ընդա­մենը մեկ բջջից, որտեղ տեղի են ունենում կենսական բոլոր գործընթացները։

10.Միեւնույն ծագում ունեցող, կառուցվածքով եւ գոր­ ծառույթներով նման եւ միջբջջային նյութով միացածբջիջների խումբը կոչվում է հյուսվածք :

11.Բարձրակարգ բույսերում տարբերում են 5 տեսակի հյուսվածքներ : Դրանք են գոյացնող, հիմնական, ծածկող, փոխադրող, մեխանիկական :Պատմի՛ր դրանց մասին:
12 .Կենդանական օրգանիզմներում տարբերում են 4 տեսակի հյուսվածքներ: Դրանք են էպիթելային, շարակցական, մկանային, նյարդային: Պատմի՛ր դրանց մասին:
13. Մուկլեոտիդները պահպանում են օրգանիզմի ժառանգական հատկանիշները եւ փոխանցում սե­րունդներին:

14.Բջջում ջրից հետո մեծ քանակություն են կազմում սպիտակուցները:

Leave a Reply