Գրաբար

Ամենայն որ զչար գործէ` ատէ զլոյս եւ ոչ գայ առ լոյսն, զի մի՛ յանդիմանիցին գործք նորա։  

                                                                                                                        (Յովհաննես Գ,  10)

զչար գործէ                               — չարիք է գործում

զլոյս                                             — լույսը

ոչ գայ                                          — չի գալիս

առ լոյսն                                         — լույսի մոտ, դեպի լույսը

մի՛ յանդիմանիցին                  — չհանդիմանվեն, չեն հանդիմանվի, չպիտի

                                                                      հանդիմանվեն

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

Տրված բառերն ու բաոակապակցությունն աշխարհաբա՛ր դարձրու.

 ատէ, գործէ, գործք նորա։

Նախադասությունն աշխարհաբա՛ր դարձրու:

Ամեն մարդ, ով չարիք է գործում, ատում է լույսը և չի գալիս դեպի լույսը, որ չհանդիմանվեն նրա գործերը։

Եթէ ոչ հատն ցորենոյ անկեալ  յերկիր մեռանիցի, ինքն միայն կայ. 

ապա եթէ  մեռանիցի` բազում արդյունս առնէ:

                                                                                                          (Յովհաննէս  ԺԲ,   24)

անկեալ                      — ընկած, ընկել (է),  ընկնելով

յերկիր         — հողը, հողի մեջ

կայ                            — կա, ապրում է

ապա եթէ                   — իսկ եթե

բազում արդիւնս   — շատ արդյունք

առնէ                          — անում է, ստեղծում է, տալիս է

ՀԱՐՑ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ

Նախադասության աշխարհաբար տարբերակները համեմատի՛ր. 

ո՞րր կընտրես, որպես ամենալավ փոխադրություն.

Եթե ցորենի հատիկը հողի մեջ ընկնելով չի մեռնում, միայն ինքն է ապրում, 

իսկ եթե մեռնի, շատ արդյունք կտա:

Եթե ցորենի` հողն ընկած հատիկը չի մեռնում, միայն ինքն է ապրում,

 իսկ եթե մեռնում է, շատ արդյունք է տալիս։

Եթե ցորենի հատիկը հողի մեջ ընկնի եւ չմեռնի, միայն ինքը կապրի, 

իսկ եթե մեռնի, շատ արդյունք կտա։

Հողն ընկած ցորենի հատիկը որ չմեռավ, միայն ինքը կապրի, իսկ որ մեռավ,

 շատ արդյունք կտա:

 Հողն ընկած ցորենի հատիկը պիտի մեռնիթե չէ միայն ինքը կապրիու թե մեռավ

շատ արդյունք կտա: