Թարգմանչաց տոն

 • Մայրենի

                    Ճանաչել զիմաստութիւն եւ զխրատ, իմանալ զբանս հանճարոյ:

Կարդա այսպես.

 • զիմաստութիւն — զիմաստություն
 • զխրատ — ըզխրատ
 • զբանս — ըզբանըս
 • հանճարոյ — հանճարո

Բառարան

 • զիմաստութիւն — իմաստությունը
 •  զխրատ — խրատը
 • բան — խոսք
 • զբանս — խոսքերը

Հարց և առաջադրանք

 1. Նկատեցի՞ր` ինչպես է կարդացվում զ մասնիկը (նախդիրը) բաղաձայնից առաջ:

Զ տառը ձայնավոր տառերից առաջ կարդացվում է զ, իսկ բաղաձայներից առաջ՝ ըզ։

 1. Նախադասությունն աշխարհաբար դարձրու:

ճանաչել իմաստություն և խրատ, իմանալ խոսքերը հանճարի։

 Դ. Իւրաքանչիւր ծառ ի պտղոյ իւրմէ ճանաչի:

 Կարդա այսպես.

 • իւրաքանչիւր — յուրաքանչյուր
 • ի պտղոյ — ի պտղո
 • իւրմէ — յուրմե

Բառարան

 • ի պտղոյ իւրմէ — իր պտղից
 • ճանաչի — ճանաչվում է
 • Առաջադրանքներ
 1. Նախադասությունն աշխարհաբար դարձրու:

Յուրաքանչյուր ծառ իր պտղից ճանաչվում է։

 1. Աշխարհաբար դարձրու նաև սա` Իւրաքանչիւր պտուղ ի ծառէ իւրմէ ճանաչի: Ի՞նչ փոխվեց:

Յուրաքանչյուր պտուղ իր ծառից է ճանաչվում։

Պտուղը իր ծառից է ճանաչվում, իսկ ծառը պտղից։

Leave a Reply