Լեզվական առաջադրանք

  • Մայրենի

Երեսուն, քառասուն, հիսուն, վաթսուն, յոթանասուն, ութսուն, իննսուն

 

Մինչև 99 թիվ գրվում են կից իսկ 99-ից բարձր թվերի դեպքում առանձին։

 

65-վաթսունհինգ

48-քառասունութ

107-հարյուր յոթ

93-իննսուներեք

6087-վեց հազար ութսունյոթ

4321-չորս հազար երեք հարյուր քսանմեկ

786-յոթ հարյուր ութսուն վեց

 

Տասներորդ, երրորդ, երկրորդ, երեսունհինգերորդ, տասներկուերորդ, չորրորդ, քսանութերորդ, ութսուներկուերորդ, տասնվեցերորդ, առաջին

 

Ես-Տիգրանը

Ես-Նվարդը

Դու-տղա

Դու-Ռուբեն

Նա-վարորդը

Նա-ընկերուհիս

Leave a Reply