Լեզվական առաջադրանք

Կտցաձև, կտցահարել, կտցաչափ – կտուց

Կտցաձև-կտցի նման

Կտցահարել-կտուցով խփել

Կտցաչափ-կտուցի չափ

 

Ուղղագություն, ուղղագիծ, ուղղամիտ, ուղղություն — ուղիղ

Ուղղագություն-ճիշտ գրել

Ուղղագիծ- ուղիղ գիծ

Ուղղամիտ-ճիշտ մտածող

Ուղղություն-գնալու նշան

 

Ուղեկից, ուղևոր, ուղեմոլոր, ուղևորվել – ուղի

Ուղեկից – ճանապարհորդ

Ուղևոր-մեքենայով գնացող

Ուղեմոլոր-ճանապարհը կորցրած

Ուղևորվել-ճանապարհ ընկնել

Մրագույն,  սառնամիտ, սառցալուլա, մանկամիտ

 

Ամպոտ-ամպ+ոտ

Քարոտ-քար+ոտ

Օդային-օդ+ային

Անշնորհք-ան+շնորհք

Դժգոհ-դժ+գոհ

Հեռավոր-հեռու+ավոր

Բարություն-բարի+ություն

Գրավոր-գիր+ավոր

անորոշ-ան+որոշ

Տհաճ-տ-հաճ

Թթենի, կարմրավուն, փշոտ, ոսկյա, անտուն, գունավոր, կաթնեղեն, խորհրդարան

Գետակ, կանչել, լուսնոտ, գրավոր, անսիրտ, միտք

Leave a Reply