Հավասարասրուն եռանկյուններ

Ա)քանի որ AB=BC և AE=FC=>BE=FB, BD=BD, <EBD=<FBD=>եռ.EBD=եռ.BDF

Բ)AD=DC, <1=<2, AE=FC=>եռ.ADE=եռ.CDF(I հայտ)

Հավաս. եռ. հետ միջնագիծը կիսորդ է

Ա)BM=CN, <ABM=<ACN, AB=AC=>եռ. BAM=եռ. CAN

Բ)եռ.BAM=եռ.CAN=>AM=AN=>եռ.AMN հավասարասրուն է

DK=16

<DEF=430

KF=16:2

KF=8

<DEK=43+43=860

<EFD=900

Հավաս. եռ. հետ կիսորդը միջնագիծ է