Մաթեմատիկա դասարանական

 • Մաթեմ մեկ
 1. Տրված են –5, –3, 1/2, +5, +10, –2, 0, +4, 3 1/3թվերը: Նրանցից դո՛ւրս
  գրեք ամբողջ թվերը:
 1. Թվանշաններով և + կամ – նշանի միջոցով գրի՛ առեք բարձրությունները և խորությունները.
  ա) Արագած լեռան բարձրությունը չորս հազար իննսուն մետր է։
 2. +4090
  բ) Մոնբլան լեռան բարձրությունը չորս հազար ութ հարյուր յոթ
  մետր է։
 3. +4807
  գ) Կազբեկ լեռան բարձրությունը հինգ հազար երեսուներեք
  մետր է։
 4. +5033
  դ) Բայկալ լճի խորությունը հազար վեց հարյուր քսան մետր է։
 5. -1620
  ե) Արաբական ծովի խորությունը հինգ հազար ութ հարյուր երեք
  մետր է։
 6. -5803

 1. Ի՞նչ ջերմաստիճան ցույց կտա ջերմաչափներից յուրաքանչյուրը
  (տե՛ս նկ. 52), եթե ջերմաստիճանը՝
  ա) բարձրանա 2օ-ով,
 2. -11, +9, +2, +26

  գ) իջնի 3օ-ով,
 3. -16, +4, -3, +21

9 սմ շառավիղ ունեցող քանի՞ գնդակ կտեղավորվի խորանարդաձև տուփում, որի կողը 108 սմ է։

9×2=18 սմ

108:18=6

6x6x6=216

Գտե՛ք արտահայտության արժեքը.

25 1/3 + 4 8/9 = 29 1×3/3×3+8/9=29 3/9+8/9=29 11/9=30 2/9

30 2/9 =272/9

30 2/9 : 5/6 = 272/9 : 5/6 = 272/9 x 6/5 = 544/15

7 + 3 1/6 = 10 1/6

10 1/6 x 9 3/5 = 61/6 x 48/5 = 488/5

544/15 : 488/5 = 544/15 x 5/488 = 68/183

Leave a Reply