Մաթեմատիկա տային

  • Մաթեմ երկու

414. x թիվը դրակա՞ն է, թե՞ բացասական, եթե`

ա) x > 0,

Դրական

բ) x < 0:

բացասական

Աճման կարգով թվարկե՛ք ամբողջ թվերը.

դ) –20-ից մինչև –10-ը,
-20, -19, -18, -17, -16, -15, -14, -13, -12, -11, -10

բ) –10-ից մինչև –3-ը,

-10, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3

զ) –45-ից մինչև –40-ը։

-45, -44, -43, -42, -41, -40

Համեմատե՛ք ամբողջ թվերը

ա) 0 և –3,

0 > -3

դ) –1 և 1,

-1 < 1

է) –13 և 2,

-13 < 2

Գրե՛ք հետևյալ թվերը`

բ) նվազման կարգով. –11, –3, –7, 12, 4, –8, –17, –30, 1, 0, 13։

13, 12, 4, 1, 0, -3, -7, -8, -11, -17, -30

  1. Շրջանը սահմանագծող շրջանագծի երկարությունը 72 սմ է։ Գտե՛ք
    այդ շրջանի սեկտորի աղեղի երկարությունը, եթե սեկտորի
    անկյունը՝

բ) 10օ է,

360о — 72 սմ

10o — x

x=10×72/320=2սմ

դ) 5օ է

360o — 72սմ

5o — x սմ

x=5×72/360=1սմ

Գտե՛ք համեմատության չգրված անդամը

8×7=56

x=56:2=28

x=28

3×14=42

x=42:3=14

x=14

x : 2/3 = 7/4 : 21/2

2/3×7/4=7/6

x=7/6:21/2=1/9

Leave a Reply