Մաթեմատիկա տնային

  • Մաթեմ երկու

708. Գրե՛ք երեք հաջորդական ամբողջ թվեր, որոնց գումարը հավասար է 0-ի։

-1,0,1

709. Գրե՛ք երեք հաջորդական ամբողջ թվեր, որոնցից ամենափոքրը հավասար է 4, –3, 0 թվերից ամենափոքրին։

4,5,6

-3,-2,-1

0, 1, 2

  1. Կոորդինատային հարթության վրա կառուցե՛ք AB հատվածը, որի
    ծայրակետերն են.
  2. դ) A (–1, +1), B (0, 0),

բ) A (+3, +2), B (+2, +1),

զ) A (+4, –4), B (+3, –3)։

  1. Կոորդինատային հարթության վրա կառուցե՛ք ABC եռանկյունը,
    որի գագաթները հետևյալ կետերն են.
    բ) A (+1, +2), B (–4, –2), C (–3, +3),

Leave a Reply