Մաթեմատիկա Տնային

  • Մաթեմ երկու
  1. Տրված է ABC եռանկյունը։ Նրա AB կողմը 3 սմ-ով մեծ է AC
  2. կողմից, իսկ BC կողմը 2 սմ-ով մեծ է AB-ից։ Գտե՛ք ABC եռանկյան
  3. կողմերի երկարությունները, եթե նրա պարագիծը 29 սմ է։

AC=x

AB=x+3սմ

BC=x+3+2սմ

x+x+3+x+3+2=29սմ

3x=29-8սմ

3x=21սմ

x=21:3սմ

x=7սմ

AC=7սմ

AB=7+3=10սմ

BC=7+3+2=12սմ

Պատ.՝AC=7սմ, AB=10սմ, BC=12սմ

x+1/3 = 5/6

x=5/6-1/3

x=5/6 — 2/6

x=3/6

2 3/4 — x = 5/16

-x=5/16 — 11/4

-x=5/16 — 44/16

-x=-39/16

x=39/16=2 7/16

-5/7 = -x + 2/7

x=5/7+2/7

x=1

  1. 16 շինարարներ շենքի պատերը կառուցել են 81 օրում։ Քանի՞
    շինարար կկառուցի նույնանման շենքի պատերը 36 օրում։

Ամբողջ աշխատանքը նշանակում ենք 1/81 մաս

16 բանվորի մեկ օրում կատարած աշխատանքը 1/81

1 բանվորի մեկ օրում կատարած աշխատանքը

1/81×16 1 բանվոր

36 բանվորը 1: 36/81×16

81×16/36=9×4/1=36

Leave a Reply