Մաթեմատիկա տնային

 • Մաթեմ երկու

x+1/3 = 5/6

x = 5/6 — 1/3

x = 3/6

-x — 4 2/5 = -5 3/5

-x = -5 3/5 + 4 2/5

-x = -1 1/5

x=1 1/5

2 3/4 — x = 5/16

-x = 5/16 — 2 3/4

-x = 5/16 — 11/4

-x = 5/16 — 44/16

-x=-39/16

x=39/16

2 = -1 1/2 — x

x = -1 1/2 — 2

x=-3 1/2

-5/7 = -x + 2/7

x=2/7 + 5/7

x=1

-3/8 = 1 1/8 — x

x=1 1/8 + 3/8

x=1 4/8

ա)3,4

բ)4,5,6,7

գ)բոլոր բնական թվերը

դ)1,2,3

ե)1,2,3,4

զ)3,4,5

 1. Գրե՛ք երկու այնպիսի թվեր, որոնց տարբերությունը նվազելիից
  մեծ է։

3-(-3)=6

 1. Ներկայացրե՛ք –15 թիվը՝
  ա) երկու բացասական թվերի տարբերության տեսքով,
  -18-(-3)=-15
  բ) մեկ բացասական և մեկ դրական թվերի տարբերության
  տեսքով,
  -14-1=15
  գ) երկու դրական թվերի տարբերության տեսքով։

1-16=15

 1. Ի՞նչ նշան կունենա արտադրյալը, եթե որպես արտադրիչներ
  վերցվեն՝
  ա) երկու բացասական և երկու դրական թվեր,
  +
  բ) երկու բացասական և մեկ դրական թվեր,
  +
  գ) երկու դրական և մեկ բացասական թվեր,

  դ) մեկ բացասական և երկու դրական թվեր։

Եռանկյան պարագիծը 84 սմ է։ Գտե՛ք նրա կողմերի երկարությունները, եթե նրանք համեմատական են 7, 9, 12 թվերին։

7x+12x+9x=84սմ

28x=84

x=3

7×3=21սմ

9×3=27սմ

12×3=36սմ

Պատ.՝21սմ,27սմ,36սմ

7 1/5 x 5 = 35 1/5

35 1/5 : 3=176/5:3

176/5 : 3/1 = 176/5 x 1/3 = 176/15 = 11 11/15

բ) 35 1/5 x 2 = 70 1/5

100-25=75%

75×40/100 = 30%

25+30=55%

100-55=45%

1 բանվոր 1/16 աշ.

1/16 : 81 = 1/16 x 81

1/16×81 = 1/36*x

36x = 16*81

x=36

 1. Տրված է ABC եռանկյունը։ Նրա AB կողմը 3 սմ-ով մեծ է AC
  կողմից, իսկ BC կողմը 2 սմ-ով մեծ է AB-ից։ Գտե՛ք ABC եռանկյան
  կողմերի երկարությունները, եթե նրա պարագիծը 29 սմ է։

x+x+x+2+3=29

3x=29-5

3x=24

x=24:3

x=8

AC=8

AB=8+3=11

BC=8+2=10

Leave a Reply