Մաթեմատիկա տնային

 • Մաթեմ երկու

109.Ստուգե՛ք, որ աղյուսակում տրված են ուղիղ համեմատական մեծություններ, և գտե՛ք նրանց համեմատականության գործակիցը.

k=3:3/5=3×5/3=5

k=4:4/5=5

3:3/5 = 4:4/5

k=5:1=5

k=6:6/5=6/1 x 5/6 = 5

5:1=6:6/5

Առաջի 4 զույգը իրար հավասար էն։

110.x տառով նշանակենք քառակուսու կողմը, իսկ y-ով՝ նրա պարագիծը։ Ուղիղ համեմատակա՞ն կլինի արդյոք x մեծությունը y մեծությանը։

x-ը մեծանա y-ը նույնպես կմեծանա

Այո կլինի

 1. Երկու բանվոր որոշակի ժամանակում պատրաստել են 30
  մանրակ: Քանի՞ բանվոր պիտի աշխատի նույն ժամանակում 45,
  90, 120 մանրակ պատրաստելու համար:

30:2=15

45:15=3 բանվոր

90:15=6 բանվոր

120:15=8 բանվոր

 1. Ունենք վեց թվերի հաջորդականություն, որում յուրաքանչյուր
  հաջորդ թիվ 2 անգամ մեծ է նախորդից։ Քանի՞ անգամ է այդ
  հաջորդականության վերջին թիվը մեծ երկրորդից։

I=a

II=2a

III=4a

IV=8a

V=16a

VI=32a

32:2=16

Պատ.՝16 անգամ

Leave a Reply