Մաթեմատիկա

 • Մաթեմ երկու
 1. Կատարե՛ք բաժանում.
  ա) 35,707 ։ 10,=3,5707
 2. դ) 2 ։ 10=0,2
 3. է) –300 ։ 10000=-0,03
  բ) 0,98 ։ 100=0,0098
 4. ե) 673,1 ։ 1000=0,6731
 5. ը) –0,06 ։ 10=-0,006
  գ) 1,765 ։ 1000=0,001765
 6. զ) 829 ։ 100=8,29
 7. թ) 12,25 ։ 100=0,1225

 1. Լուծե՛ք հավասարումը.
  ա) 14,32 ⋅ x = 143,2
  x=10
 2. գ) 503 = 50,3 ⋅ x

  x=10
  ե) 80,45 : x = 8,045,

  x=10
  բ) 0,4 ⋅ x = 40,
  x=100

  դ) 2,7 = 270 : x

  x=100
  զ) 11,03 = 110,3 : x

x=10

 1. Գրե՛ք այն թիվը, որը 100 անգամ մեծ է տրված թվից.
  81,2×100=8120
  բ) 0,1×100=10
  գ) 0,002×100=0,2
  դ) 125,1×100=1251
  ե) 6,29×100=629

 1. Գրե՛ք այն թիվը, որը 100 անգամ փոքր է տրված թվից.
  ա) 36,62:100=0,3662
  բ) 81,543:100=0,81543
  գ) 1,7:100=0,017
  դ) 22,44:100=0,2244
  ե) 0,003:100=0,00003

 1. ABC եռանկյան AB
  կողմը BC կողմից մեծ
  է 15 սմ-ով, իսկ AC
  կողմը AB կողմից
  փոքր է 5 սմ-ով։ Գտե՛ք ABC եռանկյան պարագիծը, եթե |AB| = 40
  սմ։

BC=40-15=25սմ

AC=40-5=35սմ

25+35+40=100սմ2

Պատ.՝100սմ2

406/486, 416/486,426/486,436/486,446/486,456/486,466/486,476/486

Leave a Reply