Մայրենի տնային

  • Մայրենի

1. Տրված արմատների կրկնությամբ բառեր կազմի՛ր: Բառերի մեջ այդ արմատների գրությանն ուշադրություն դարձրո՛ւ:

Օրինակ՝

բըրդ-բրդբրդել:

Մըրթ-մրթմրթալ

կըրթ-կրթկրթալ

սըրթ-սրթսրթալ

կըռ-կռկռալ

մըռ-մռմռալ

բըռ-բռբռալ

2. Պարզի՛ր, թե Ա և Բ բառախմբերն ի՛նչ սկզբունքով են կազմված: Այդ բառախմբերը լրացրո՛ւ:

Ա. Սառցաբեկոր, կերակրափող, գերազանցել, շնաձուկ:

Բ. Դուրս զալ, վազ տալ, գործ անել, խաղ ստեղծել:

3. Տրված հարադրությունների իմաստներն արտահայտի՛ր այլ բառերով:

Կանգ առնել-կանգնել

մուր գալ-մուրալ

շուռ գալ-թեքվել

քարշ տալ-քաշելով տեղափոխել

ցույց տալ-ցուցադրել

4. Աչք և գլուխ բառերով կազմի՛ր հնարավորին չափ շատ հարադրություններ ու դարձվածքներ:

աչքի լույս, աչքի ընկնել, գլխի տալ։

Leave a Reply