Մայրենի

  • Մայրենի

1. Ա շարքի ածանցներից յուրաքանչյուրը բոլոր հնարավոր ձևերով բաղադրիր Բ շարքի բառերի հետ:

Ա. Անդր, հակ, արտ, նախ, ներ, ստոր, վեր.

Բ. դառնալ, նկարել, ճառել, ճաշ, վարտիք, գործել, գրել:

Անդր-անդրադառնալ, անդրավարտիք,

Հակ-հակագործել, հակաճառել

Արտ-արտանկարել, արտագրել

Նախ- նախաճաշ,

Ներ-ներգործել

Ստոր-ստորագրել,

Վեր-վերադառնալ, վերագրել

2. Ընդգծված բառակապակցությունները փոխարինի՛ր ածանցավոր բառերով:

Պոչ ունեցող մի կենդանի էր գալիս:

պոչավոր

Չգիտեի, որ այդքան զորություն ունեցող հսկա ես:

զորավոր

Այդտեղ որսորդները երկու ոտք ունեցող զարմանալի կենդանի են տեսել:

երկոտանի

Երկրորդ անգամ հայտնվողը նույն ձին չէր, սրա պոչը մի քիչ երկար էր, գույնն էլ՝ մի քիչ դեղին:

երկարոտ, դեղնավուն

Իբրև հայր՝ խրատում էր ու համոզում, որ ներող լինի:

հայրաբար

Որպես մտերիմ՝ հորդորում էր, որ մի օր էլ տանը մնա:

մտերմաբար

Եղբոր նման օգնում է ու հետևում, որ վատ բան չանես:

եղբայրաբար

Թշնամու նման եք խոսում:

թշնամաբար

Հարցը իր (յուր) ձևով լուծեց ու գնաց:

յուրովի

Leave a Reply