Մայրենի

1. Տրված բաղադրյալ բառերը բաժանի՛ր բառակազմական միավորների:

Ա. Մարդանման-մարդ+ա+նման

մեծատուն-մեծ+ա+տուն

սառնասիրտ-սառն+ա+սիրտ

ընկերասեր-ընկեր+ա+սեր

գործընկեր-գործ+ընկեր

Բ. Նմանություն-նման+ություն

տնակ-տնակ

սառնության-սառն+ություն

սրտիկ-սրտ+իկ

ընկերանալ-ընկեր+անալ

սիրել-սիրել

գործիք-գործիք

գործիքային-գործիք+ային

գործիքավորել-գործիք+ավորել

2. Պարզի՛ր, թե Ա և Բ բառախմբերը կազմության ինչ տարբերություն ունեն: Այդ բառախմբերը լրացրո՛ւ:

Ա. Հրակարմիր, ջերմաստիճան, կիսագունդ, արևափայլ, ընկերասեր:

Բ. Հրեղեն, կարմրավուն, ջերմոց, ջերմային, ջերմոցային, աստիճանական, կիսատ, գնդակ, անփայլ, սեղան:

3. Բառակապակցությունների իմաստներն արտահայտի՛ր բաղադրյալ բառերով:

Խիտ սաղարթներ ունեցող-սաղարթախիտ

գեղեցիկ քանդակված-գեղեցկաքանդակ

նուրբ ճաշակով-նրբաճաշակ

լեռնային աշխարհ-լեռնաշխարհ

բարձր գագաթ ունեցող-բարծրագագաթ

թմբուկ խփել-թմբկահարել

սարսափ ազդող-սարսափազդել

ասֆալտով պատված-ասֆալտապատ

դանդաղ սահող-դանդաղասահ

քաղաքին հատուկ-քաղաքային

Leave a Reply