Մայրենի

1. Տրված բառերը խմբավորի՛ր ըստ խոսքի մասերի:

Հողսղոցդուրբուժակփայտբահպտուտակվիրավորբուժելգերանդիաքցանբժիշկփորելմաքուրամրացնելպտտելկարելվիրաբույժցանելգարնանայինդեղսրսկել, շաղ տալ, դեզվիրահատելհարթդիզելվիրակապելփայլուններկելսևսպիտակմեկիկ-մեկիկկանաչկարմիր,զգուշորենկարգինհամառորեն, գիշեր-ցերեկ, տարեցտարի:

2. Յուրաքանչյուր շարքի չորս բառերն ի՞նչ ընդհանուր հատկանիշ ունեն, որ այդ շարքի մի բառը չունի:

ա) Ճանապարհ  բ) Արձան  գ) Ըմբոստ

խոնարհ        վրձին ընդարձակ

աշխարհ        զարդ      ընդդիմադիր

խորհուրդ       զվարթ     ընձուղտ

շնորհք         վարձ      ըմբռնելի

3. Ա շարքի ընդգծված բառերն ի՞նչ հարցի են պատասխանում, ի՞նչ են ցույց տալիս, ինչո՞վ են տարբերվում Բ շարքի ընդգծված բառերից:

Ա. Ձայնավոր հնչյուն: —              Բ. Հնչուն երգ ու ծիծաղ:

Ձիերի դոփյուն: —                   Դողդոջուն ձեռքեր:

Զգեստների շրշյուն: —           Շրշուն քող:

Դռան բախյուն: —                   Բաբախուն սիրտ:

Ջրվեժի շառաչյուն: —            Շառաչուն ջրվեժ:

Անձրևի շաչյուն:                Պաղպաջուն ջրեր:

Վարար ջրերի գոչգոչյուն: —     Ժպտուն աղջիկ:

Ալիքի ճողփյուն: —             Սիրուն խաղալիք:

Ա շարքի բառերը ցույց են տալիս իր կամ առարկա, իսկ բ շարքի բառերը հատկություն այսինքն ինչպիսի։

Leave a Reply