Մայրենի

1. Տրված բառաձևերը առանձնացրո՛ւ ըստ հոլովների: Ո՞ր բառը բոլոր հոլովաձևերը չունի:

Ծովում, ծովից, ծովը(ը), ծովով, ծովի(ն), նավաստի(ն), նավաստու(ն), նավաստուց, նավաստով, սենյակում, սենյակ(ը), սենյակով, սենյակի(ն), սենյակից, բանաստեղծից, բանաստեղծ(ը), բանաստեղծով, բանաստեղծի(ն):

Ուղական-ծովը,սենյակը,բանաստեղծը

Տրական-ծովին,սենյակին, բանաստեղծին

Բացառական-ծովից, սենյակից, բանաստեղծից

Գորիական-ծովով, սենյակով

Ներգոյական-ծովում,սենյակում

2. Դաշտ, աշակերտ գոյականները հոլովի՛ր: Ի՞նչ հարցի է պատասխանում հոլովներից յուրաքանչյուրը:

դաշտ-դաշտը, դաշտի,դաշտին, դաշտից, դաշտով, դաշտում

աշակերտ-աշակերը, աշակերտի, աշակերտին, աշակերտից, աշակերտով, աշակերտում

3.Տրված բառերը խմբավորի՛ր՝ ըստ Ա և Բ խմբերի: Յուրաքանչյուր խմբի բառերը ի՞նչ հարցերի են պատասխանում և ի՞նչ հոլովով են դրված:

Գյուղ(ը), օրվա(ն), կին(ը), գարուն(ը), այգու(ն), օր(ը), մերոնց, անկում(ը), գյուղի(ն), այգի(ն), ընկերահու(ն), երկիր(ը), գարնան(ը). գիշեր(ը) անկման(ը), ընկերուհի(ն), երկրի(ն), կնոջ(ը), ընկեր(ը), գիշերվա(ն), մերոնք, ընկերոջ(ը):

Ա. Քեռի(ն), լիճ(ը), գյուղ(ը), գարուն(ը), օր(ը), անկում(ը), այգի(ն), երկիր(ը), գիշեր(ը), ընկերուհի(ն), երկրի(ն), ընկեր(ը), մերոնք

Բ. Քեռու(ն), լճի(ն), օրվա(ն), այգու(ն), մերոնց, գյուղի(ն), ընյկերուհու(ն), գարնան(ը), անկման(ը), կնեջ(ը), գիշերվա(ն), ընկերոջ(ը)

Leave a Reply