Քիմիա ամփոփիչ աշխատանք

23/11/2022
 1. Հաշվել ածխածնի օքսիդի (CO2),հարաբերական մոլեկուլային զանգվածը:

Mr(CO2)=12+16+16=44 գ/մոլ

 1. Հաշվել պղնձի տարրի զանգվածային բաժինը պղնձի սուլֆատում (CuSO4)

Mr(CuSO4)=64+32+16+16+16+16=160

160/100=1.6

O(Cu)=64/1.6=40%

O(S)=32/1.6=20%

O(O4)=64/1.6=40%

 1. Որքա՞ն է 0.75 մոլ թթվածնի (O2) զանգվածը(գ):

Mr(O2)=16*2=32 գ

m=M*n=32*0.75=24 գ

 1. Հաշվել 3 մոլ ծծմբական թթվի(H2SO4) զանգվածը(գ):

Mr(H2SO4)=1+1+32+16+16+16+16=98 գ

m=M*n=98*3=294 գ

 1. Որքա՞ն է 106,5 գ զանգվածով ֆոսֆորի օքսիդի նյութաքանակը(մոլ):

m=106.5 գ

Mr(P2O5)=62+80=142 գ

n=106.5/142=0.75 գ/մոլ

 1. Հավասարեցնել ռեակցիանները
  ա.MgO+O2=MgO3

  բ.NaHCO3=Na2CO3+CO2+H2O
  2(NaHCO3)=Na2CO3+CO2+H2O

  գ.Al(OH)3=Al2O3+H2O
  2(AlO3H3)=Al2O3+3(H2O)

  դ.Fe+Cl2=FeCl3
  2(Fe)+3(Cl2)=2(FeCl3)