Տնային աշխատանք

  • Մաթեմ մեկ

AB հատվածի վրա նշված է մի C կետ։ Քանի՞ անգամ է AC և CB
հատվածների միջնակետերի հեռավորությունը փոքր AB հատվածի
երկարությունից։

ac միջակետը = n

cb միջակետը = m

n և m x 2 = a-ից b

Գտե՛ք հարաբերությունը.

բ) 6-ի և 3/2-ի = 6/1 : 3/2 = 6/1 x 2/3 = 2/1 x 2/1 = 2

դ) 1/2-ի և 3/7-ի= 1/2 : 3/7 = 1/2 x 7/3 = 7/6

Գտե՛ք հարաբերությունը

բ) 15-ի և 245-ի = 15/1 : 245/1 = 3/49

դ) 7/10-ի և 1/4-ի = 7/10 : 1/4 = 7/10 x 4/1 = 7/5 x 2/1 = 14/5

  1. Մեկ աշխատանքային օրում, որը տևում է 8 ժ, խառատը պատրաստել է 384 մանրակ։ Գտե՛ք մանրակների քանակի հարաբերությունը
    դրանք պատրաստելու ժամանակին։ Ի՞նչ է ցույց տալիս այդ հարաբերությունը։

384 : 8 = 48 մանրակ մի ժամում

Leave a Reply