20.09.2019 Դասարանական

  • Մաթեմ երկու

1.Երկու թերից մեկը մյուսով բազմապատկելու և նրան բաժանելու դեպքում ստացվում է նույն 11 թիվը: Որո՞նք են այդ թվերը:

1*11=11

11_1=11

  1. Կատարեք գործողությունները.

1:(10-9)+25*1-1*14=12

(1+1):1+1:(3-2)+4*1-1:1=6

3.Տրված թվերը դասավորեք աճման կարգով.

14658, 62596, 489626, 44999, 3215

3215, 14658, 44999, 62596, 489626

4.Ստուգեք, թե ճիշտ են արդյոք հետևյալ անհավասարությունները.

537 + 65 +1485> 652 + 148 +796 Ճիշտ է

749- 149 + 325 < 1485+21- 952 Սխալ է

5.Եթե Գոհարի մտապահած թիվը մեծացնենք 120-ով, իսկ Լուսինեի մտապահած թիվը փոքրացնենք 100-ով,ապա կստանանք հավասար թվեր: Որքան է՛  Լուսինեի ու Գոհարի մտապահած թվերի տարբերությունը:

120+100=220 Պատ.՝220-ով

6.Երկու հոտում կա 120 ոչխար: Եթե երկրորդ հոտին ավելացնեն 40 ոչխար, ապա երկու հոտերում որխարների քանակները կհավասարվեն: Քանի՞ ոչխար կա ամեն մի հոտում:

120_2=60

60-40=20

60+20=80

Leave a Reply