Բայի եղանակը և սեռը

1.        Գրե՛ք եղանակը, ժամանակձևը, դեմքը, թիվը։

Գնում ենք

Սահմանական եղանակ, ներկա, առաջին, հոգնակի

Կխոսեմ

Ենթադրական ապառնի, առաջին, եզակի

Քայլելու ենք

ապակատար, անցյալ, առաջին, հոգնակի

Պիտի սովորեմ

հարկադրական ապառնի, առաջին, եզակի

Կերգեի

ենթադրական անցյալ, առաջին, եզակի

Ընթերցել ենք

վաղակատար անցյալ, առաջին, հոգնակի

Սրբի՛ր

Պիտի համոզեմ

հարկադրական ապառնի, առաջին, եզակի

Պատմեմ

Վերցնում էի

անկատար անցյալ, առաջին, եզակի

Կմտածեմ

ենթադրական ապառնի, առաջին, եզակի

 2. Առանձնացրո՛ւ ներգործական, կրավորական, չեզոք սեռի բայերը։

Բարձրացնել, կառուցում են, հնձվել է, բնակվել, հարձակվել, թռչել, հարգվել, հեռանալ։