Խնդիրների լուծում առաջին աստիճանի հավասարումների համակարգերի օգնությամբ

Առաջին թիվը նշ. x

Երկրորդ թիվը նշ. y

{5x/100+4y/100=46|*100

{4x/100+5y/100=44|*100

{5x+4y=4600|*4

{4x+5y=4400|*5

{20x+16y=18400

{20x+25y=22000|*-1

20x+16y-20x-25y=18400-22000

-9y=-3600

y=400

5x+1600=4600

5x=4600-1600

x=3000/5=600

x=600, y=400

Եռանկյան 2-րդ կողմը նշ.x

Եռանկյան 3-րդ կողմը նշ.y

0.38մ=38սմ

0.4դմ=4սմ

{x-y=4սմ

{16+x+y=38սմ

16+x+y+x-y=42սմ

2x=42-16

2x=26

x=13սմ

13+16+y=38

y=38-13-16=9սմ

x=13սմ, y=9սմ

Փոքր կողմը նշ.x

Մեծ կողմը կլինի x+25

Միջին կողմը նշ.y

{x+x+25+y=160

{2y+1=x+x+25

{2x+y=160-25

{2y-2x=24

2x+y+2y-2x=159

3y=159

y=53

106-2x=24

-2x=24-106

-x=-41

x=41, y=53

Ընկերոջ ռուփիների քանակը նշ.x

Մյուսի ռուփիների քանակը նշ.y

{y+100=2(x-100)

{x+10=6(y-10)

{y+100=2x-200

{x+10=6y-60

{y-2x=-300

{x-6y=-70|*2

{y-2x=-300

{2x-12y=-140

y-2x+2x-12y=-440

-11y=-440|*-1

11y=440

y=440/11=40

40-2x=-300

-2x=-340

x=170, y=40

Փոքր կողմը նշ.x

Միջին կողմը նշ.y

Մեծ կողմը նշ. x+y-10

0.9=90սմ

{x+y+x+y-10=90

{3x-2=x+y-10+y

{2x+2y=100

{3x-x-y-y=-10+2

{2x+2y=100

{2x-2y=-8

2x+2y+2x-2y=100-8

4x=92

x=23

46-2y=-8

-2y=-54

y=27

x+y-10=40

x=23, y=27, x+y-10=40

Երկնիշ թվի 1 նիշը նշ.x

Երկնիշ թվի 2 նիշը նշ.y

{x+y=6

{(10x+y)*4/7=10y+x|*7

{x+y=6

{(10x+y)*4=70y+7x

{40x+4y=70y+7x

{x+y=6

{40x+4y=70y+7x

{x+y=6

{33x-66y=0|/33

{x+y=6|*2

{x-2y=0

{2x+2y=12

{x-2y=0

2x+2y+x-2y=12

3x=12

x=4

4+y=6

y=2

Պատ.՝ երկնիշ թիվը 42 է

2կգ 500գ = 2500գ

2կգ 400գ = 2400g

1 բադը նշ.x

1 սագը նշ.y

{3x+4y=2500գ|*4

{4x+3y=2400գ|*-3

{12x+16y=10000գ

{-12x-9y=-7200գ

12x+16y-12x-9y=10000-7200գ

7y=2800

y=400գ

Պատ.՝400գ

Առաջին թիվը նշ.x

Երկրորդ թիվը նշ.y

{20x/100+50y/100=27|*100

{50x/100+50y/100=42.3|*100

{20x+50y=2700|*-1

{50x+50y=4230

{-20x-50y=-2700

{50x+50y=4230

50x+50y-20x-50y=4230-2700

30x=1530

x=51

1020+50y=2700

50y=1680

y=33.6

x=51, y=33.6