Dialogue

— Can I help you?

-Կարո՞ղ եմ Ձեզ օգնել։

— How much is that T-shirt?

-Ի՞նչ արժե այդ շապիկը։

— It’s 5000 AMD.

-5000 հայկական դրամ

— Sorry, how much did you say?

-Ներեցեք, որքա՞ն ասացիք։

— Five thousand.
— Հինգ հազար։

— And how much are those vases?
-Իսկ որքա՞ն արժեն այդ ծաղկամանները։

— The big vases are nine hundred and fifty and the small ones are seven hundred AMD.
— Մեծ ծաղկամաններն արժեն 950, իսկ փոքրերը՝ 700 դրամ։

— Can I have a big vase, please?
— Կարո՞ղ եք տալ ինձ մեծ ծաղկամանը, խնդրում եմ։

— Sure.
— Իհարկե։

— Here you are.
— Ահա՛, խնդրեմ։

— Anything else?
— Իսկ այլ բան կցանկանա՞ք։

— Do you have birthday cards?
— Ծննդյան բացիկներ ունե՞ք։

— Sorry, we have only got postcards.
— Ցավում եմ, մենք միայն փոստային ծրարներ ունենք։

— Oh well, just vase then.
— Լավ, բարի։ Պարզապես ծաղկաման ուրեմն։

— Here you are.
— Ահա՛, խնդրեմ։

— Thanks.
— Շնորհակալ եմ։

— Thank you.
— Շնորհակալություն։

— Bye.
— Ցտեսություն։

Leave a Reply