English

Կոմպյուտեր-computer
լեգո-lego
պինգվին-penguen
թեյ-tea
կատու-cat

Leave a Reply