Flashmob

  • 500_F_169543088_qTvX2GCHBBqxoOEP2AomaH9c6rzxYW7E

Նոյեմբերյան ֆլեշմոբ

I. Անգլերենում երբ ինչ-որ բան ենք ուզում ասել, օգտագործում են «say» բառը, ինչ-որ բան են պատմում ինչ-որ մեկին՝ «tell» բառը , իսկ «speak» նշանակում է՝ խոսել:

1. I want to …. my friend a very important thing.

a) say

b) tell

c) speak

2. My father …. that the weather will be fine tomorrow. a) tells b) speaks c) says

a) tells

b) speaks

c) says

3. I always …. my secrets to my best friend.

a) say

b) tell

c) speak

4. She …. English and Spanish very well.

tells

speaks

says

5. My mother …. that I should learn languages well.

says

tells

speaks

Գրեք պատասխանները հարցերին համապատասխան.

May I ride a bike in the yard? Yes, you may.

Do you like to go shopping? No, No, I don’t.

Does your friend speak English well? Yes, he does.

or Yes, my friend speaks English well.

Can you help me to write the letter? No, I can’t.

.III. Անգլերեն նամակ գրելիս սկսում ենք Dear friend(կամ անունը): Պատմում եք, հարցեր եք տալիս, իսկ նամակը ավարտում եք Yours …..(ձեր անունը), With love …. (սիրով), Best wishes ….(Լավագույն մաղթանքներով) և այլն:Գրեք նամակ օտարազգի ձեր ընկերոջը, պատմեք ձեր դպրոցի մասին “A Letter to my friend” վերնագրով:

<<A letter to my friend>>

Dear friend. Let me tell you about my school. I go to a private school (մասնավոր դպրոց) after Mkhitar Sebastatsi. I am in the fourth grade of the Southern School of Mkhitar Sebastatsi Educomplex. My school is very big, bright and clean. Our classrooms have no walls (պատ). We have a lot of fruit trees (մրգատու ծառեր) around our school. There is also a big dog called Arjuk. He lives in his dog-house. It’s our duty to take care of (խնամել, հոգ տանել) the plants and feed (կերակրել) Arjuk. After classes we can ride bikes, play different outdoor games, dance and sing. We have joyful days here especially (հատկապես) in summer. We have an outdoor swimming-pool where we swim after

classes. Sometimes we have lessons in the open air (բացօթյա դասեր). I’m fond of (սիրում եմ) reading books under the trees. We do different subjects at school: Armenian, Russian, English, Maths, Nature Study, Technology and PE. I like all the subjects, but most of all I like Technology and Maths because they are very interesting.

Sometimes we go to theatre and museum. Last month we went to Gyumri and visited many interesting places.

I think it’s one of the best schools in Yerevan. I like my school very much.

Best .wishes, yours Koryun.

Leave a Reply